google-site-verification: googled49e2f8b0159ac5e.html
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/www.ozyonder.com

TUTANAK VE ÖRNEKLERİ

TUTANAK HAZIRLAMA VE TUTANAK ÖRNEKLERİ

1. Tutanağın Tanımı, Amacı ve Önemi: Tutanaklar; devlet otoritesinin, kanunlara uygun olarak tecellisinde görevli bulunanlar ve yardımcılar tarafından tutulan resmi tespit belgesidir.

    Tutanak herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanları, elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin bir düzen dahilinde yazılı hale getirilmesidir.

    Tutanak tanzim edilirken olaya şahit olması açısından olay yerinde bulunanlardan 2. veya 3. bir şahsın da imzası alınır. Raporla arasındaki fark rapor tek imzalı, tutanak birden fazla imzalı olur.

    Tutanaklar basit, akıcı ve açık bir ifade ile kaleme alınır. Tutanakların hepsinde ortak yönler bulunmakla birlikte olayın mahiyetine göre her tutanağın kendine has özellikleri ve planı olabilir.

2. Tutanağın Bölümleri: Tutanaklar, genel olarak başlık, giriş, gelişme, sonuç, tarih ve saat, imza olmak üzere altı bölümden oluşur.

a. Başlık: Olayın mahiyetini belirtmek amacıyla tutanağın üst-orta bölümüne büyük harflerle başlık yazılır.

b. Giriş: Tutanağı hangi konuda tutulması gerektiğini gösteren ve hazırlayıcı bilgilerden oluşan bölümdür. Olayın gerçekleştiği zaman dilimi, yeri ve olayın öğreniliş şeklinin belirtildiği bölümdür.

c. Gelişme: Olay veya yapılan işlemle ilgili kişilerin açık kimlikleri, olayın meydana geliş şekli olayın ispatına yarayacak iz ve deliler ile olay hakkındaki iddia ve beyanların yer aldığı bölümdür.

d. Sonuç: Tutanağın son tarafına ( tutanak ) olduğunun belirtilmesi ile bundan sonra tutanağın tamamlanmasıdır. Olayla ilgili alınan önlemler ile tutanağın tarih ve bitiş saatinin belirtildiği bölümdür.

e. Tarih ve Saat: Tutanak tanziminde, olay ve tutanağın türüne göre tutanağın bitiş bölümünde tarih ve saatin yazılması gerekir.

f. İmza: Olay veya yapılan işlemde adı geçen müşteki, mağdur, tanık, zanlı şüpheli, vb. kişilerin isimleri ve unvanları yazılarak imzaları alınır. Tutanakta mutlaka 2 imza olur. Mahkeme oturum tutanaklarında bile 2 imza olur. İmza eksikliğinden Yargıtay’dan bozulan davalar vardır.

3. Tutanakların Ortak Özellikleri:

    Tutanaklar olay veya suçun çeşidine ve niteliğine göre genel olarak aşağıdaki hususları içermelidir:

 1. Tutanakta içeriği yansıtan bir başlık olur.
 2. Tutanağa konu olan olay ya da işlemin öğreniliş şekli belirtilir.
 3. Olayın meydana geldiği veya işlemin yapıldığı yer ile ilgili adres bilgileri belirtilir.
 4. Şüpheli, tanık, müşteki-mağdurların açık kimlikleri yer alır.
 5. Tutanağın sonuna işin tutanak olduğu belirtilip, düzenleniş tarihi ve bitiş saati yazılır.
 6. İlgililerin adı, soyadı ve unvanı yazılarak imzası alınır.

 

4. Tutanak Yazarken Dikkat edilecek Hususlar:

a)      Tutanaklar, tarih ve saatle başlar, yine tarih ve saatle biter.

b)      Tutanaklarda mümkünse 2 şahit (2 yoksa 1 de olur)

c)       Tutanak kağıdı temiz olmalı, yazılarda silinti veya kazıntı olmamalıdır. (Hata üzerleri okunacak şekilde çizilmelidir.)

d)      Tutanaklarda kağıdın bir yüzü kullanılır. (Eğer birden fazla sayfaya yazılacaksa, üst tarafa sayfa numaraları yazılır. Her sayfası tutanağı yazan kişi veya kişilerce paraflanmalıdır.)

e)      Tutanaklar, aynı kalemle ve aynı kişi tarafında yazılmalıdır. Daktilo veya bilgisayarda da hazırlanabilir.

f)       Tutanağın üst ortasına adı yazılır.

g)      Suçun veya olayın ne şekilde öğrenildiği belirtilir.

h)      Olayın meydana geldiği yer ve zaman dilimi yazılır.

i)        Tutanak tanzim edilirken olay yerinde bulunan iz ve deliller tespit edilip tutanağa geçirilir.

j)        Olayın mağdur-müşteki, tanık ve zanlıların kimlik bilgileri yer alır.

k)      Olayın tarafları veya tanık beyanları tutanağa geçirilir.

l)        Olaydaki detaylar bütün açıklığıyla yazılır. (tahrik, havanın durumu, yağmur olup olmadığı, vs.)

m)    Olayda kasıt veya ihmalin olup olmadığını belirleyecek iz ve deliller tutanağa yazılır.

n)      Tutanak sonuna işlemin tutanak olduğu belirtilerek tutanağın düzenlendiği tarih ve saat yazılır.

 • o)      İlgililerin isimleri unvanlarıyla birlikte yazılarak imzalanır.

p)      Tutanakların vuku bulan olay ile aynı gün içerisinde tutulması gerekmektedir. Eğer işe devamsızlık nedeninden tutulan bir tutanak ise devamsızlık yapan personel şahitler huzurunda ev ve cep telefonundan aranarak işe neden gelmediğinin sorulması gerekmektedir. Devamsızlık yapan personelin verdiği cevap kelimesi kelimesine ilgili tutanağın üzerine şahitler huzurunda yazılıp imza altına alınması gerekmektedir.( Örnek : ………….isimli personel aşağıda isimleri yazılı personellerimizin şahitliği huzurundan 0216…………….numaralı telefondan aranarak kendisine ulaşılmıştır ve personel bir daha işe gelmek istemediğini beyan ederek yanıt vermiştir. 

 • İşe devamsızlık halinde tutulan tutanaklar her gün için ayrı ayrı tutulması gerekmektedir, kesinlikle 3-4 günlük devamsızlıkların tek bir evrakta gösterilmesi uygun değildir. Her gün için ayrı ayrı tutanak tutulması gerekmektedir.

 

HANGİ DURUMLARDA TUTANAK TUTULUR

 • Devamsızlık – İşe gelmemek
 • İşe geç gelmek
 • Verilen görevi yerine getirmemek
 • İşyerinin huzurunu bozmak, dedikodu yapmak
 • İşyerinin huzurunu bozmak, amirleri ve diğer çalışanlar hakkında uygunsuz ifadeler kullanmak
 • Kurum içinde kavga etmek, küfürlü konuşmak

Tutanaklar ilerde doğabilecek adli olaylarda delil niteliği taşımaktadır.

Evraklar hazırlandıktan sonra feshe yetkili işveren veya işveren vekiline iletilir. Formu hazırlayan taraf, olayı gören/bilen kişiler olmalıdır.

6.Tutanakların vuku bulan olay ile aynı gün içerisinde tutulması gerekmektedir. Eğer işe devamsızlık nedeninden tutulan bir tutanak ise devamsızlık yapan personel şahitler huzurunda ev ve cep telefonundan aranarak işe neden gelmediğinin sorulması gerekmektedir. Devamsızlık yapan personelin verdiği cevap kelimesi kelimesine ilgili tutanağın üzerine şahitler huzurunda yazılıp imza altına alınması gerekmektedir.( Örnek : ………….isimli personel aşağıda isimleri yazılı personellerimizin şahitliği huzurundan 0216…………….numaralı telefondan aranarak kendisine ulaşılmıştır ve personel bir daha işe gelmek istemediğini beyan ederek yanıt vermiştir.  

İŞE  GELMEME  TUTANAĞI

Sayı: ………..

İŞÇİNİN
Adı Soyadı                 :
T.C Kimlik no            :
İşe gelmediği tarih      :
İşbaşı saati                  :

………… unvanlı ……adresinde kurulu………   şirketimiz çalışanı A.ŞAHİN yukarıda belirtilen tarihte mesaisine gelmemiştir.
           İş bu tutanak şahitler huzurunda anılan işçinin, yapılmakta olan kontrolde çalışma yerinde olmadığının tespit tutanağıdır..

İş bu tutanak …../…./201…….tarihi saat …../…… de tarafımızdan düzenlenerek imza altına alınmıştır.

               

YETKİLİ                                                                                                                                                        TANIK                  

 

 

MEYDANA GELEN OLAY TESBİT TUTANAĞI
    05 Mayıs 200.. Salı günü 16:29 saatleri arasında personel amirliği görevini yürüttüğüm ............. isimli firmanın personel yemekhanesinde B.A. isimli çalışan N.T isimli başka bir çalışanın kafasını masaya vurarak darp etmiştir.

    Bunun sonucunda N.T adlı çalışan yere düşmüş ve bayılmıştır. Hemen ilk müdahalesi yapılarak sağlık ocağına sevk edilmiştir.

   İşbu olay tutanağı tarafımdan olay yerinde tanzim edildikten sonra imza altına alınmıştır.                                                                                                                                                                     

                                                                              Özel Güvenlik Görevlisi
                                                                              Ah... ŞA...   İmza
                                              

ŞAHİTLER

Ce....AY....                                                              Ye...DE....
İmza                                                                     İmza

İŞYERİ  DİSİPLİNİNİ  İHLAL TUTANAĞI

İŞÇİNİN
Adı Soyadı                 :
T.C Kimlik no            :
Projesi                       :

……/……/…… günü, saat………..de yapılan kontrollerde özel güvenlik görevini  yapan …………………………….’nın işyerini mesai bitiş  zamanından ….. saat …… dakika önce terk etmiş    ( işe    ….. saat ……..dakika geç gelmiş) olduğu tespit edilmiştir.

Bu durum, diğer çalışanlara ek iş getirmiş ve personelin işyeri kültürünü benimsemeyerek uyumsuz hareketlerin devamına neden olacağı ve bu uyumsuzluğun diğer çalışanlara kötü örnek olacağı sonucuna varılmıştır.
İş bu tutanak şahitler ve diğer çalışanlar huzurunda okunarak imzalanmıştır.

TANIKLAR
   Adı Soyadı                                                         Adı Soyadı
T.C Kimlik no                                                       T.C Kimlik no
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.74296.7699
Euro7.56247.5927
Saat