google-site-verification: googled49e2f8b0159ac5e.html
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/www.ozyonder.com

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ - 4

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ - 4


Dünyada özel güvenlik hizmeti verilen ülkelerde özel güvenlik görevlilerinin görev tanımları ve yetkileri benzerdir.

Bununla birlikte, her ülke özgün koşulları nedeniyle eğitim ve yetkilendirme, yetki ve sorumluluklar, eğitimli hayvanlardan yararlanma, silah kullanma gibi alanlarda farklılık göstermektedir.

Brüksel Hür Üniversitesi Sağlık Sosyoloji Merkezi’nin Avrupa Komisyonu-Çalışma ve Sosyal İşler Dairesi için işveren (CoESS) ve işçi (Uni-Europe) sendikaları konfederasyonları ile iş birliği yaparak hazırladığı Avrupa Özel Güvenlik Rehberi’nde1 yapılan tanıma göre, (1 http://www.coess.org/)

Özel güvenlik görevlileri:

• Özel mülke izinsiz girişi,

• Özel mülkün ihlalini,

• Şiddet eylemlerini,

• Hırsızlığı ya da zimmete geçirmeyi önleyen ya da ortaya çıkaran,

• Kişileri vücut bütünlüklerine zarar verebilecek eylemlerden koruyan,

• Suçla mücadeleyi amaçlayan yasalara ve düzenlemelere uyulmasını sağlayan,

• İhlalleri saptayan, olay, çağrı ve talepleri ilgili mercilere bildiren, çalışanlardır.

Ülkemizde özel güvenlik görevlileri:

“Genel kolluğun sorumlu olduğu ve Özel Güvenlik Komisyonu’nun yetkilendirdiği alanlarda:

• Daha çok suç önleme faaliyeti yapmakla; sadece özel güvenlik alanı sınırları dahilinde görevli ve yetkili;

• Suçüstü halinde herkesin kullanabileceği türden yetkiler olan;

• Bütün arama ve kontrolleri, elektronik sistem ve cihazlarla yapmak zorunda olan ve elle arama yapamayan;

• Toplu ulaşım yerlerinde ve sosyal ve kültürel etkinliklerde kimlik sorabilen;

• Görev alanında meydana gelen adli olaylara müdahale edebilen ve gerektiğinde zor kullanabilen (Medeni Kanun’un 981., Borçlar Kanunu’n 52., Türk Ceza Kanunu’nun 24. ve 25.ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 90. Maddesine göre);

• Olay yerini, sanık, tanık ve mağdurları muhafaza eden, genel kolluğun olay yerine intikali ile genel kolluğun emrine giren”, çalışanlardır.” (Uçkun, Yüksel ve Demir 2012)

Güvenlik görevlisinin görev tanımı kapsamında sahip olduğu yetkiler aşağıda sıralanmıştır2: (2 Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 Sayılı Yasa, Md.7 ve Md.8’de belirtilmiştir.)

• Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirmek, bu kişilerin üstlerini dedektörle aramak, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirmek;

• Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterisi ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sormak, duyarlı kapıdan geçirmek, kişilerin üstlerini dedektörle aramak, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirmek;

• Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 90. maddesine göre yakalamak;

• Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalamak ve aramak;

• Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girmek; RİŞ VE SEKTÖRÜN ÖZELLİKLERİ

• Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sormak, duyarlı kapıdan geçirmek, bu kişilerin üstlerini dedektörle aramak, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirmek;

• Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek koşuluyla, aramalarda suç teşkil eden ya da delil olabilecek veya suç teşkil etmese de tehlike doğurabilecek eşyayı emanete almak;

• Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete almak;

• Kişiyi vücudu veya sağlığı için tehlike yaratan bir durumdan korumak için yakalamak;

• Olay yerini ve delilleri korumak amacıyla kişiyi Ceza Muhakemesi Kanununun 168. maddesine göre yakalamak;

• Türk Medeni Kanunu’nun 981. maddesine, Borçlar Kanunu’nun 52. maddesine ve Türk Ceza Kanunu’nun 24 ve 25. Maddelerine göre zor kullanmak.

Özel güvenlik görevlisi bu yetkileri sadece görevli olduğu süre içinde ve görev alanında kullanabilir.

Özel güvenlik olarak görev yapan çalışanların yalnızca belirli hizmetlerde silah bulundurma ve taşıma yetkileri vardır.

Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için hangi miktarda ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği komisyon tarafından belirlenir.

Ancak, eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez.

Ayrıca, özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde de özel güvenlik görevlilerinin silahlı olarak görev yapamayacakları belirtilmiştir.

Silah taşıma yetkisi olan özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar.

İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin izlenmesi, dışarıdan yapılan saldırılara karşı önlem alınması, para ve değerli eşya nakli ve cenaze töreni gibi güzergâh tanımlayan durumlarda güzergâh boyu görev alanı sayılır.

Görev alanı, zorunlu hallerde komisyon kararıyla genişletilebilir. Kişi korumasında çalışan özel güvenlik görevlilerinin görev alanı; koruduğu kişi ile birlikte olduğunda ülke geneli, koruduğu kişi olmaksızın kişi koruma izni verilen ilin sınırlarıdır.

Özel güvenlik çalışanlarının görev ve yetkilerinin tamamlayıcı kolluk olarak görev yaptıkları ve yetkilerinin genel kolluk olay yerine gelinceye kadar durumu denetim altında tutmak ve genel kolluk olay yerine geldikten sonra da genel kolluğa yardımcı olmak ile sınırlı olduğu görülmektedir.

Görev tanımlarının ve çalışma alanlarının genişliğine rağmen yetkilerinin bu derece sınırlı olması sağlık ve güvenlik risklerini de beraberinde getirmektedir.

İş sağlığı ve güvenliğinin korunması devletin, işverenin ve çalışanların ortak sorumluluğudur. Tarafların sorumlulukları 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda devletin görevleri, işverenin yükümlülükleri ve çalışanların hakları ve görevleri başlıkları altında tanımlanmıştır.

Güvenlik hizmeti ve güvenlik hizmeti gereksiniminin hızla artması ve yaygınlaşması sektöre güvenlik görevlilerinin çalışma koşullarını önemli ölçüde etkileyen kimi özellikler kazandırmıştır.

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve geliştirilmesi çalışmalarını belirleyen bu özellikler:

Taşeronluğun yaygın olması, rekabetin zorlu olması, iş örgütlenmesinin esnek olması ve toplumun sektöre olumsuz algıyla yaklaşmasıdır.

Sektöre ait bu baskın özellikler ikinci bölümde ele alınan çalışma ortamına, çalışma koşullarına, çalışma ilişkilerine, mesleki eğitim ve istihdam koşullarına bağlı tehlikelerin boyutlarını belirler.

Taşeronluk

Özel güvenlik sektöründe taşeronluk sistemi egemendir.

Günümüzde işyeri güvenlik faaliyetlerinde taşeron şirket ile çalışma eğilimi giderek artmaktadır.

Kurulan hizmet ilişkisinin yapısı, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında riskleri önleme politikasının yapısını belirler.

Asıl işverenin ve güvenlik şirketinin güvenlik görevlisinin sağlık ve güvenliğini etkileyen risklerin analizini de kapsayan risk değerlendirmesi temelinde güvenlik politikası hazırlamaları ve bu politikanın kendilerine düşen uygulamalarını yaşama geçirmeleri esastır.

Bu açıdan bakıldığında, hizmet satın alan işverenler ve hizmeti üreten taşeronlar tehlike ve riskleri uygun önlemler alarak önlemek ya da çalışanları bunlardan koruma konusundaki ortak sorumluluğunun ve paydaşlığın bilincinde olmalıdırlar.

Rekabet

Sektörde rekabet zorludur. Çok sayıda şirket alanda hizmetin üretimi ve sürdürülmesi açısından acımasız bir rekabet içindedir.

Bu koşullar belirli bir niteliği korumak zorunda olan bir hizmetin sürdürülmesi için başta çalışanların ücretlerinde olmak üzere çeşitli alanlarda kısıntıya gidilmesine yol açmaktadır.

Bu kısıtlamalar yapılan hizmet sözleşmesinin niteliğini, bu nitelik de iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını etkiler.

Nitelikli hizmet sözleşmesi ise hizmetin standardının ve çalışma koşullarının iyi olmasını sağladığı gibi, sağlık ve güvenliğin korunması, risklerin önlenmesi açısından da sorumlulukların açıkça belirtilmesini sağlar.

Esneklik

Özel güvenlik sektörü, iş örgütlenmesi ve işin yürütümü açısından esnektir.

Güvenlik hizmetleri sunumu, hizmet alanın taleplerini günde 24 saat, haftada 7 gün karşılayabilecek biçimde süregelir.

Sektörde üç tür esneklikten söz edilir:

Sayısal esneklik, Görev esnekliği, Süre esnekliği.

Sayısal esneklik, sektörde şirketlerin istihdam edilen çalışan sayısını değiştirme becerisi vb. ile;

Süre esnekliği, sıra dışı çalışma saatleri, gece ve hafta sonu vardiyaları, fazla mesai, görev bekleme biçimi vb. ile;

Görev esnekliği ise çok çeşitli ve önceden kestirilemeyen talepleri karşılama zorunluluğu ile tanımlanır.

Çalışma saatleri, sözleşme türü ve hizmet türü ne olursa olsun, sektörün özellikleri oldukça esnektir.

Bu esneklik, özel güvenlik görevlisinin sosyal yaşamlarını ve biyolojik ritimlerini önemli düzeyde etkiler ve kişide zihinsel ve duygusal gerginliğe yol açabilir.

İşin Toplumsal Değeri

Güvenlik şirketleri ve güvenlik görevlileri özellikle kamusal alanların güvenli hale getirilmesine, kamusal ve bireysel özgürlüklerin kısıtlanmadan kullanılabilmesi için daha güvenli bir toplum yaratılmasına katkı yaparlar.

Bu katkı her zaman tam ve doğru biçimde takdir edilmez.

Sektöre gerekli değerin gösterilmemesi, özel güvenlik tarafından yürütülen işler hakkında bilgi eksikliğini ve/veya bu işlerin küçümsendiğini ve azımsandığını gösterir.

Bu da sektörün güvenilirliğini, itibarını ve güvenlik görevlisinin mesleki imgesini olumsuz etkiler.

Bu olumsuzluk güvenlik görevlisinin psikososyal sağlığını da etkiler.

Sektörün hak ettiği değerin artması, özel güvenliğin toplumsal rolü ile ilgili farkındalığın artması ve sektörün daha iyi bir imgeye kavuşması için başlatılacak girişimlere bağlıdır.

Bu amaçla, sektörün genel kolluk hizmetlerindeki yükü nasıl ve ne şekilde hafiflettiği topluma ve kamu kesimine yeterince anlatılmalıdır.

 

http://www.casgem.gov.tr/tr/detay/ozel-guvenlik-sektorunde-is-sagligi-ve-guvenligi

 

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.74296.7699
Euro7.56247.5927
Saat